Regulamin sklepu internetowego


Powrót do strony zamówienia

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://chemia.cyfrowy.net/, prowadzony jest przez Pawła Gruszeckiego prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 646-258-71-26, REGON 241217483
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy udostępnienia e-booka na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 646-258-71-26, REGON 241217483
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://chemia.cyfrowy.net/ .
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy udostępnienia e-booka ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wskazanie E-booka lub E-booków do zamówienia oraz określenie warunków Umowy udostępnienia e-booka (lub kilku różnych e-booków lub tego samego e-booka dla kilku różnych osób), w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. E-book - dostępny do zamówienia w Sklepie treść cyfrowa w postaci pliku w formacie cyfrowym (np. PDF), oznaczona co do tytułu, autora i ogólnej zawartości, przeznaczona do uruchomienia na urządzeniach elektronicznych przystosowanych do otwierania danego formatu cyfrowego, której udostępnienie jest przedmiotem Umowy udostępnienia e-booka między Klientem a Sprzedawcą. E-book jest przedmiotem praw autorskich, a do korzystania z niego jest wymagana Licencja. Każdy E-book jest opatrzony informacją i znakiem wodnym, wskazującymi osobę której udzielono Licencji (np. adres e-mail, imię i nazwisko).
 11. Umowa udostępnienia e-booka - umowa dotycząca wykonania przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługi cyfrowej, polegającej na przekazaniu na wskazany w Zamówieniu adres e-mail odnośnika do pobrania indywidualnie wygenerowanego pliku (plików) PDF z E-bookiem (E-bookami) wskazanym (wskazanymi) w Zamówieniu. Dopuszcza się jednorazowe zamówienie więcej niż jednego E-booka (np. tego samego e-booka dla różnych osób, wiele e-booków dla tej samej osoby itd.), o ile Formularz zamówienia dopuszcza taką możliwość. Umowa udostępnienia e-booka jest zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Integralną częścią umowy udostępnienia e-booka jest udzielenie Licencji na korzystanie z e-booka dla każdej osoby, dla której e-book został udostępniony na podstawie Umowy udostępnienia e-booka i Zamówienia.
 12. Licencja na korzystanie z e-booka – licencja na niewyłączone korzystanie z E-booka wyłącznie przez jedną osobę, wskazaną w e-booku na podstawie danych osobowych (np. adres e-mail, imię i nazwisko), poprzez zgodę na odczyt na urządzeniach elektronicznych oraz wydruk dla celów osobistych. Licencja nie obejmuje innych praw, a w szczególności prawa do odsprzedaży, odstąpienia licencji (choćby nieodpłatnie), wypożyczenia licencji (E-booka), prawa do sporządzania kopii E-booka, wprowadzania do obrotu E-booka, prawa do wykorzystania komercyjnego, prawa do publicznego udostępniania E-booka oraz innych praw ponad wskazane w zdaniu pierwszym.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Paweł Gruszecki, ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: zamowienia@chemia.cyfrowy.net
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i jedną z poniższych przeglądarek internetowych:
  • Internet Explorer wersja 10 lub nowsza;
  • Chrome wersja 45 lub nowsza;
  • Firefox wersja 38 lub nowsza;
  • Opera wersja 30 lub nowsza;
  • Edge wersja 12 lub nowsza;
  • iOS wersja 9 lub nowsza;
  • Safari wersja 9 lub nowsza;
  • Android wersja 4.4 lub nowsza;
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c. włączona obsługa plików cookies
  d. posiadanie nowej wersji programu do odczytu plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na E-booki znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, a przede wszystkim adresu e-mail, umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia (dane do faktury), w tym adresu e-mail, na który ma nastąpić dostawa E-booka,
 2. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności i opłacić zamówienie.

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Wszystkie E-booki w Sklepie są dostarczane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Płatność jest realizowana za pośrednictwem systemu Przelewy24 i wymaga akceptacji regulaminu tego systemu. Dostępne metody płatności obejmują tzw. szybkie przelewy z wybranych banków (w niektórych przypadkach dni tygodnia i godziny obsługi danego banku są ograniczone), a ponadto przelew tradycyjny z dowolnego banku. Realizacja zamówień opłacanych przelewem tradycyjnym może być wydłużona, z uwagi na czas realizacji przelewu przez bank.

§ 8
Wykonanie umowy udostępnienia e-booka

 1. Zawarcie Umowy udostępnienia e-booka między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu i po opłaceniu zamówienia.
 2. Zawarcie Umowy udostępnienia e-booka następuje z chwilą opłacenia Zamówienia.
 3. Zamówienia nieopłacone lub opłacone błędnie zostaną anulowane, a Umowę uważa się wówczas za niezawartą, w konsekwencji czego E-book nie zostanie udostępniony.
 4. Po złożeniu Zamówienia oraz jego opłaceniu Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy udostępnienia e-booka.
 5. Umowa udostępnienia E-booka zostanie zrealizowana poprzez:
  • wygenerowanie indywidualnego pliku PDF, opatrzonego informacją i znakiem wodnym, wskazującymi osobę której udzielono Licencji (np. adres e-mail, imię i nazwisko) oraz
  • przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta wskazany w Zamówieniu odnośnika (linka), który po otwarciu w przeglądarce internetowej pozwoli na pobranie indywidualnego pliku PDF.
 6. Udostępnienie E-booka, o którym mowa w pkt. 5 nastąpi w terminie nie dłuższym niż:
  • 7 dni od chwili zawarcia Umowy udostępnienia E-booka, jeśli Klient wyraził zgodę na dostarczenie treści cyfrowych (E-booka) przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Termin ten zwykle nie przekracza 48 godzin.
  • W pozostałych przypadkach - 7 dni od chwili gdy upłynął termin na odstąpienie od umowy.
 7. Odnośnik, o którym mowa w pkt. 5 jest ważny 7 dni. W przypadku, gdyby Klient nie zdążył pobrać pliku PDF z E-bookiem w tym terminie, a także gdy nie otrzymał wiadomości e-mail z odnośnikiem, powinien skontaktować się ze Sklepem, a Sklep niezwłocznie wyśle nową wiadomość e-mail z odnośnikiem. Odnośnik będzie ważny 7 dni.
 8. Jeśli Klient utracił dostęp do pliku PDF (E-booka) po jego pobraniu, w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy udostępnienia E-booka ma prawo do nieodpłatnego otrzymania nowego odnośnika do pliku PDF tego samego E-booka. Plik zostanie wygenerowany dla tej samej osoby i przekazany poprzez ten sam adres e-mail, który wskazano w Zamówieniu. Uprawnienie ponownego przekazania pliku PDF przysługuje Klientowi nie więcej niż trzy razy we wskazanym okresie.
 9. Z chwilą pobrania pliku PDF z E-bookiem Umowę udostępnienia e-booka uważa się za wykonaną.
 10. Z chwilą pobrania pliku PDF udzielana jest Licencja. Licencja pozwala na korzystanie z E-booka wyłącznie przez jedną osobę, wskazaną w e-booku na podstawie danych osobowych (np. adres e-mail, imię i nazwisko), poprzez zgodę na odczyt na urządzeniach elektronicznych oraz wydruk dla celów osobistych.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy udostępnienia e-booka bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od chwili zawarcia Umowy udostępnienia E-booka.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych (E-booka), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 10
Reklamacja

 1. Umową udostępnienia E-booka objęte są treści cyfrowe.
 2. Sprzedawca jest obowiązany prawidłowo wykonać względem Klienta usługę udostępnienia E-booka.
 3. W przypadku nieprawidłowo wykonanej przez Sprzedawcę usługi udostępnienia E-booka Klient ma prawo do reklamacji. Dotyczy to w szczególności przypadków gdy plik PDF nie działa lub zawiera inną treść niż zamówiona.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis problemu, okoliczności (w tym datę) jego wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z problemem.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy udostępnienia E-booka oraz roszczeń z niej wynikających (w szczególności roszczeń licencyjnych), a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych Sprzedawcy.
 3. Dane osobowe Klienta będą ponadto udostępnione autorowi E-booków które zostały zamówione przez Klienta.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego może być ponadto podmiot realizujący płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy udostępnienia e-booka skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.